ใบอนุญาตและข้อตกลงผู้ใช้งาน LTGAMES GLOBAL

อัปเดตเมื่อ 25 พฤษภาคม 2022

1.ก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์เกมและบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งให้บริการโดย LTAMES GLOBAL (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการเกม") โปรดอ่านเงื่อนไขของ ข้อตกลงนี้อย่างละเอียด LTGAMES GLOBAL ขอเตือนเป็นกรณีพิเศษให้ คุณอ่านข้อกำหนดของข้อตกลงนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งเป็นข้อยกเว้นหรือ จำกัดความรับผิดของ LTGAMES GLOBAL (มักประกอบด้วยคำว่า "ไม่มีความรับผิด" "ไม่มีภาระผูกพัน") และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำกัดสิทธิ์ ของผู้ใช้ (มักประกอบด้วยคำว่า "จะไม่" เป็นต้น) ซึ่งจะถูกทำเครื่องหมาย ด้วยอักษรตัวหนา

2.เมื่อคุณคลิก "ยอมรับ" และติดตั้งซอฟต์แวร์เกม หรือทำการ ลงทะเบียน เริ่มใช้งาน และ/หรือใช้งานซอฟต์แวร์เกมหรือบริการเกม ต่อเนื่อง จะถือว่าคุณได้อ่านและเห็นด้วยในการยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด ของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้ โปรดอย่า ติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการเกมของ LTGAMES GLOBAL       

3.หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือต่ำกว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ที่ออกบัตร (เช่น อายุที่บรรลุนิติภาวะ ในเกาหลีคือ 19 ปี และผู้ที่บรรลุนิติภาวะในญี่ปุ่นคือ 20 ปี) โปรดอ่านและ ทำความเข้าใจข้อตกลงนี้ให้เสร็จสิ้นพร้อมกับผู้ปกครอง และขอความ ยินยอมจากผู้ปกครองในการขออนุญาตใช้บริการบัญชี

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดเลือกหยุดใช้บริการบัญชี LTGAMES GLOBAL และ LTGAMES GLOBAL จะไม่สามารถให้บริการ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่คุณได้ หากคุณเลือกเห็นด้วยหรือใช้บริการบัญชี จะถือว่าคุณเข้าใจข้อตกลงนี้ทั้งหมดและเห็นด้วยที่จะยอมรับข้อตกลงนี้ ตลอดจนข้อตกลงและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการบัญชี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบัญชี) ซึ่งเป็นคู่สัญญาในข้อตกลงนี้)

4.สำหรับผู้ใช้ในทวีปยุโรป เมื่อคุณผูกภาระสัญญากับ LTGAMES GLOBAL คุณทราบและเข้าใจแล้วว่าคุณจะสละสิทธิ์การคืนเงินภายใน 14 วัน อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์

5.หากคุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลง หรือบริการบัญชี โปรดส่งอีเมลไปที่กล่องจดหมายบริการลูกค้าของ LTGAMES GLOBAL: [cs@leiting.com] เพื่อติดต่อ LTGAMES GLOBAL

ข้อ 1 ผู้ลงนาม

ข้อตกลงนี้เป็นการลงนามระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

1.LTGAMES GLOBAL: หมายถึง HONGKONG LEITING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED และบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทย่อย สาขา และบริษัท ในเครืออื่น ๆ หน่วยงานที่ดำเนินการความร่วมมืออื่น ๆ LTAMES GLOBAL มีสิทธิ์ ให้บริการซอฟต์แวร์เกมและบริการเกมแก่คุณผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัทเอง เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของบริษัทพันธมิตร

2.คุณ: หมายถึงบุคคลธรรมดาที่ติดตั้ง ใช้ซอฟต์แวร์เกม หรือรับบริการเกม ผ่านช่องทางทางกฎหมายที่ LTGAMES GLOBAL จัดหาให้เพื่อขอรับการอนุญาต การใช้ซอฟต์แวร์เกมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

ข้อ 2 คำจำกัดความหรือคำอธิบาย

หากไม่มีคำอธิบายตรงกันข้าม คำต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

1.ซอฟต์แวร์เกม: หมายถึงเกมที่ดำเนินการโดย LTGAMES GLOBAL รวมถึงเกมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมบนเว็บ เกม HTML5 (เกม H5) เกมเทอร์มินัล บนมือถือ เกมทีวี และเกมรูปแบบอื่น ๆ เกมอาจมีให้ในรูปแบบซอฟต์แวร์ ในกรณีนี้ อาจรวมถึงซอฟต์แวร์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.บริการเกม: หมายถึงบริการดำเนินการออนไลน์ต่าง ๆ ที่มอบให้คุณโดย LTGAMES GLOBAL และเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เกมดังกล่าว

3.พื้นที่การกระจาย: หมายถึงภูมิภาคที่ LTGAMES GLOBAL ให้บริการคุณ ด้วยซอฟต์แวร์เกมและบริการเกม ซึ่งก็คือภูมิภาคที่คุณอยู่

ข้อ 3 คำชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

1.LTAMES GLOBAL มีสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ ซอฟต์แวร์เกมและบริการเกม หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายทั้งหมด เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในสิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ตาม กฎหมาย ตลอดจนเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เกม (รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี โปรแกรม หน้าเว็บ ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ กราฟิก การออกแบบเลย์เอาต์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) ยกเว้นสิทธิ ที่ผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องควรได้รับตามบทบัญญัติในกฎหมาย หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LTGAMES GLOBAL ล่วงหน้า คุณจะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์และบริการเกมในเชิงพาณิชย์ได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเกม แต่ยังรวมถึงงานศิลปะ ดนตรี งานข้อความ และส่วนประกอบและส่วนประกอบเกมอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเกม และ กราฟิก เคลื่อนไหวต่อเนื่องของเกมทั้งหมด) หรือเผยแพร่เนื้อหาเกมผ่านเครือข่าย ข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LTGAMES GLOBAL ล่วงหน้า

2.LTAMES GLOBAL เคารพและปกป้องสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับทรัพย์สิน ทางปัญญา ในผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ LTGAMES GLOBAL นำเสนอ คุณสามารถ มอบผลงานที่สร้างขึ้นเองด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การอัปโหลดเสียงต้นฉบับ แก่ LTGAMES GLOBAL ได้ ในกรณีเช่นนี้ คุณยังคงมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ในเนื้อหาดังกล่าวโดยสมบูรณ์ และควรตรวจดูให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นถูกกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้อื่น คุณอนุญาตให้ LTGAMES GLOBAL นำสิ่งที่กล่าวข้างต้นไปใช้งาน ในทางใดทางหนึ่งโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ("ใช้งาน" รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการคัดลอก กระจาย เช่า จัดนิทรรศการ แสดง ออกอากาศ ดัดแปลง ปรับแต่ง เผยแพร่เครือข่ายสารสนเทศและการใช้งานอื่น ๆ รวมถึงการใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การใช้งานทั้งในและ นอกเกม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สิทธิ์ในการใช้งาน") และในเวลาเดียวกัน LTGAMES GLOBAL ที่ได้รับอนุญาต สามารถให้อนุญาตช่วงหรืออนุญาต ช่วงสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวข้างต้นแก่บุคคลภายนอกได้ คุณรับรองว่า การใช้งานดังกล่าวโดย LTGAMES GLOBAL จะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สิน ทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ

3.คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง ฯลฯ ที่โพสต์ และอัปโหลดในขณะที่ใช้บริการบัญชีนั้น เป็นต้นฉบับหรือได้รับอนุญาตตาม กฎหมายแล้ว สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลดหรือ เผยแพร่ผ่านบริการบัญชีนั้น ถือเป็นของคุณหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ดั้งเดิม LTAMES GLOBAL ให้พื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อแสดงผลของคุณเท่านั้น LTAMES GLOBAL มีสิทธิ์คัดกรอง ตรวจสอบ เรียงพิมพ์ และแนะนำเนื้อหาที่อัปโหลด LTGAMES GLOBAL ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือลบเนื้อหาที่อัปโหลด โดยไม่ต้องแจ้ง ให้คุณทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อคุณ

4.คุณรับทราบ เข้าใจ และเห็นด้วยว่าเพื่อพัฒนาและให้บริการที่ดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง LTGAMES GLOBAL ได้รับอนุญาตให้อัปโหลด เผยแพร่ ส่งต่อ หรือกระจายเนื้อหา (ถ้ามี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ ภาพ เสียง วิดีโอ และ/หรือเสียงเพลง เสียง บทสนทนา ฯลฯ) ที่คุณอัปโหลดผ่านบริการบัญชี และให้อนุญาตสิทธิ์แก่ LTGAMES GLOBAL ทั่วโลก ถาวร ฟรี ไม่ผูกขาด อนุญาตช่วง (ผ่านหลายระดับ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการผลิตซ้ำ สิทธิ์ในการเผยแพร่เครือข่าย สิทธิ์ในการปรับแต่ง สิทธิ์ในการรวบรวม สิทธิ์ในการปรับแก้ สิทธิ์ในการแปล สิทธิ์ในการผลิตผลงานลอกเลียนแบบ สิทธิ์ในการดำเนินการและแสดงผล เป็นต้น) โดยขอบเขตการใช้งานรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ปลายทางในปัจจุบัน หรืออื่น ๆ การให้สิทธิ์ข้างต้นนั้น รวมถึงสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้และพัฒนาเนื้อหา (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในเนื้อหา บริการบัญชี LTGAMES GLOBAL และ/หรือ การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และ/หรือการตลาดที่เกี่ยวข้อง ใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ LTGAMES GLOBAL เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย คุณยินยอมว่าการอนุญาตสิทธิ์ข้างต้นนั้นรวมถึงการอนุญาตให้ใช้ ทำซ้ำ แสดง และส่งภาพส่วนบุคคล ความเหมือน ชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ แบรนด์ ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายบริษัท ตลอดจนวัสดุและวัสดุอื่น ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้และฝังลงในเนื้อหา

5.คุณรับทราบและยินยอมที่จะอนุญาตให้ LTGAMES GLOBAL ดำเนินการในนามของ LTGAMES GLOBAL เอง หรือมอบหมายให้บุคคลภายนอก ที่เชี่ยวชาญในการปกป้องเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ที่คุณอัปโหลดและเผยแพร่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบการละเมิด การส่งหนังสือคุ้มครอง ยื่นฟ้องหรืออนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ย การระงับ ข้อพิพาท ฯลฯ LTGAMES GLOBAL มีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ และดำเนินการโดยอิสระ คุณเข้าใจดีว่า LTGAMES GLOBAL มีสิทธิ์ แต่ไม่ถือเป็น ภาระผูกพันในการบังคับใช้สิ่งดังกล่าวข้างต้น

6.LTGAMES GLOBAL ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการพัฒนาและ การดำเนินงานของบริการบัญชี และมีสิทธิ์ในข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดที่ สร้างขึ้นในการพัฒนาและการดำเนินงานของบริการบัญชีภายในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับอนุญาต

7.ไม่ว่าในกรณีใด ๆ โปรดอย่าใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน ชื่อเว็บไซต์ หรือคุณลักษณะแบรนด์สินค้าที่โดดเด่นใด ๆ ของ LTGAMES GLOBAL (รวมเรียกว่า "เครื่องหมาย") คุณไม่สามารถแสดง ใช้ หรือสมัครเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนชื่อโดเมน ฯลฯ ตามเครื่องหมายที่กล่าวถึงข้างต้นในข้อกำหนดเหล่านี้เพียงอย่างเดียวหรือรวมกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LTGAMES GLOBAL ล่วงหน้าแและห้ามดำเนินการแสดงหรือบอกเป็นนัยถึงสิทธิ์ในการแสดง ใช้ หรือมีสิทธิในการประมวลผลเครื่องหมายดังกล่าวแก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ โดยปริยาย หากคุณละเมิดข้อตกลงนี้ด้วยการใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ ฯลฯ ข้างต้นของ LTGAMES GLOBAL และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ LTGAMES GLOBAL หรืออื่น ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมด

8. ชุมชนเกม LTGAMES GLOBAL ไม่รับประกันว่าบริการที่จัดทำโดย ชุมชนเกม LTGAMES GLOBAL จะตอบสนองความต้องการของคุณ และไม่รับประกันว่าบริการที่มีให้จะไม่หยุดชะงักหรือยุติ และไม่รับประกัน ความตรงต่อเวลา ความปลอดภัย และความถูกต้องของบริการ ไม่มีการรับประกันใด ๆ ที่มอบให้คุณ โปรดเก็บรักษาต้นฉบับไว้โดยตัวคุณเอง ชุมชนเกม LTAMES GLOBAL จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของเนื้อหาที่คุณอัปโหลด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

9.ชุมชนเกม LTGAMES GLOBAL มีสิทธิ์ใช้เนื้อหาที่คุณอัปโหลด เพื่อส่งเสริมชุมชนเกม LTGAMES GLOBAL โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือความรับผิดใด ๆ แก่คุณ ยกเว้นว่าบริการอ่านและเรียกดูเนื้อหาออนไลน์ อาจไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยมีค่าธรรมเนียม หรือไม่ให้อนุญาตในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ

10.ชุมชนเกม LTGAMES GLOBAL มีสิทธิ์ส่งเสริมเนื้อหาที่คุณอัปโหลด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในการโฆษณาและการอ้างถึง) ด้วยโลโก้ของชุมชนเกม LTGAMES GLOBAL (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงออกของข้อความที่ เกี่ยวข้อง ชื่อและโลโก้ของชุมชนเกม LTGAMES GLOBAL เป็นต้น)

ข้อ 4 ใบอนุญาตและข้อจำกัดในการใช้ซอฟต์แวร์เกม

ตามสมมติฐานว่าคุณเห็นด้วยที่จะยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ LTGAMES GLOBAL เห็นด้วยที่จะให้การใช้งานซอฟต์แวร์เกมและสิทธิ์ บริการเกมเป็นการส่วนตัวแก่คุณ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เพิกถอนได้ เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอน และไม่สามารถให้อนุญาต ช่วงได้ คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เกมบนอุปกรณ์สมาร์ตมือถือ เพื่อการใช้งาน ส่วนตัวภายในขอบเขตการอนุญาตของคุณ เรียกใช้สำเนา ซอฟต์แวร์เกมในลักษณะ ที่กำหนดโดย LTGAMES GLOBAL และเพลิดเพลิน กับบริการที่จัดหาให้โดย LTGAMES GLOBAL เท่านั้น

หากคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์และบริการเกมนอกขอบเขตของการใช้งานส่วนตัวของคุณ หรือใช้ซอฟต์แวร์เกมและบริการเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ คุณควรติดต่อ LTGAMES GLOBAL และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LTGAMES GLOBAL

ข้อ 5 นโยบายภาษี

1.คุณทราบและเห็นด้วยว่าการกำหนด ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง รายการเรียกเก็บเงินหรือมาตรฐานการเรียกเก็บเงินเป็นพฤติกรรมทางธุรกิจปกติ และ LTAMES GLOBAL มีสิทธิ์กำหนดวิธีการคิดค่าธรรมเนียมและ มาตรฐานการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับซอฟต์แวร์เกม และบริการเกม วิธีการ คิดค่าธรรมเนียมและมาตรฐานภาษีที่แตกต่างกัน จะถูกกำหนดในขั้นตอน ต่าง ๆ ของการบริการ

วิธีการคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะและมาตรฐานภาษี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงมาตรฐาน การคิดค่าธรรมเนียมของซอฟต์แวร์เกม สิทธิ์ในการใช้ไอเทมเสมือน ของเกมและมาตรฐานการคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะของบริการมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ล้วนถูกกำหนดโดย LTGAMES GLOBAL ใน Apple App Store (เช่น APP STORE) Google Play หรือช่องทางการจำหน่ายซอฟต์แวร์อื่น ๆ ร้านขายอุปกรณ์ภายใน ซอฟต์แวร์เกมหรืออินเทอร์เฟซการซื้ออุปกรณ์ และโมดูลเกมอื่น ๆ ที่ประกาศใช้

คุณต้องอ่านให้ดีก่อนตัดสินใจเลือก และเมื่อคุณเลือกดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์เกมแบบชำระเงิน ซื้อสิทธิ์ในการใช้ไอเทมเสมือนที่เกี่ยวข้อง หรือยอมรับบริการที่เกี่ยวข้อง หมายความว่าคุณเข้าใจและยอมรับวิธีการ คิดค่าธรรมเนียมและมาตรฐานภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

2.LTAMES GLOBAL ไม่อนุญาตให้คุณซื้อ รับของขวัญ หรือรับบัญชีเกม อุปกรณ์เกม เครื่องมือเกม สกุลเงินของเกม ประสบการณ์การเป็นสมาชิก และระดับ จากบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก LTAMES GLOBAL โดย LTGAMES GLOBAL จะไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมของ บุคคลภายนอก และไม่ยอมรับการร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทกับ บุคคลภายนอก

3.หลังจากที่คุณเติมเงินสำเร็จและได้รับสิทธิ์ในการใช้ไอเทมเสมือนของเกมหรือบริการเสริมต่าง ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "การเติมเงิน") ตามหลักการ แล้วจะไม่มีการคืนเงิน ยกเว้นว่าเป็นเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงของ LTGAMES GLOBAL ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถใช้ไอเทมเสมือน ของเกมหรือ บริการเสริมที่ซื้อได้ หากมีกรณีพิเศษ (เช่น ประเทศหรือภูมิภาคของคุณ มีกฎหมายและข้อบังคับพิเศษสำหรับการคืนเงิน เช่น ยุโรป เกาหลีใต้ และไต้หวัน เป็นต้น) คุณควรแจ้ง LTGAMES GLOBAL อย่างทันทีด้วย เจตนาบริสุทธิ์ และ LTGAMES GLOBAL จะหักเงินจากการเติมเงินที่ เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น LTGAMES GLOBAL มีสิทธิ์หักเงินจากการเติมเงิน ที่เกี่ยวข้องหรือใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การแบนบัญชีชั่วคราว /ถาวรสำหรับ ผู้เล่นที่ทำการขอคืนเงินโดยมีเจตนาร้าย

4.สำหรับผู้ใช้ในทวีปยุโรป เมื่อคุณทำสัญญากับ LTGAMES GLOBAL คุณทราบและเข้าใจดีว่าเนื่องจากความเฉพาะเจาะจงของ ผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์ คุณจะสละสิทธิ์ในการคืนเงินใด ๆ ภายใน 14 วัน

ข้อ 6 ไอเทมเสมือนของเกม

คุณเข้าใจและตกลงอย่างถ่องแท้ว่าอุปกรณ์เกม เครื่องมือเกม สกุลเงินของเกม ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งของบริการเกม LTGAMES GLOBAL และ LTAMES GLOBAL ในที่นี้ อนุญาตให้คุณรับสิทธิ์ในการใช้งาน ตามข้อตกลงนี้ การซื้อและการใช้อุปกรณ์เกม เครื่องมือเกม สกุลเงิน ของเกม ฯลฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ และกฎเฉพาะ ของเกม ในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์เกม เครื่องมือเกม สกุลเงินของเกม ประสบการณ์สมาชิกและผลประโยชน์ระดับ ฯลฯ อาจถูกจำกัดด้วย ระยะเวลาที่กำหนด หากคุณไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ยกเว้น เหตุสุดวิสัยหรือเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ LTGAMES GLOBAL การหมดอายุ ของช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้จะหมดอายุ โดยอัตโนมัติ

ข้อ 7 การลงทะเบียน การใช้งาน และผู้ดูแลบัญชี

1. บริการบัญชี

1.1 เนื้อหาเฉพาะของบริการบัญชี LTGAMES GLOBAL ให้บริการโดย LTGAMES GLOBAL ตามสถานการณ์จริง รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะการเข้าสู่ระบบบัญชี การลงทะเบียนบัญชี การดึงรหัสผ่าน การล็อกบัญชี การสอบถามข้อมูลบัญชี การผูกบัญชี และฟังก์ชันอื่น ๆ LTGAMES GLOBAL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติ บริการบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้

1.2 เมื่อคุณใช้บริการบัญชี คุณสามารถขอรับโปรแกรม แอปพลิเคชัน (ถ้ามี) ของบัญชีใดบัญชีหนึ่งได้โดยการลงทะเบียนผ่าน ช่องทางอย่างเป็นทางการของ LTGAMES GLOBAL หรือโดย การดาวน์โหลดและลงทะเบียนจากบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก LTGAMES GLOBAL หากคุณไม่ได้รับแอปพลิเคชันนี้จากช่องทาง อย่างเป็นทางการของ LTGAMES GLOBAL หรือบุคคลภายนอกที่ได้ รับอนุญาตจาก LTGAMES GLOBAL ดังนั้น LTGAMES GLOBAL ไม่สามารถรับประกันได้ว่าแอปพลิเคชันเวอร์ชันที่ไม่เป็นทางการจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ และความสูญเสียที่คุณประสบนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ LTGAMES GLOBAL

1.3 LTGAMES GLOBAL อาจพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน เวอร์ชันต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์ปลายทางที่แตกต่างกัน และคุณควรได้รับ ดาวน์โหลด และติดตั้งเวอร์ชันที่เหมาะสมตามเงื่อนไขของอุปกรณ์ที่คุณใช้ ความแตกต่างเชิงวัตถุประสงค์ระหว่างอุปกรณ์ปลายทางและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ อาจทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณในอุปกรณ์ปลายทางเครื่องหนึ่ง ถูกโอนไปยังอุปกรณ์ปลายทางอื่น คุณเข้าใจดีว่าความคลาดเคลื่อน ข้างต้นไม่ได้เกิดจาก LTGAMES GLOBAL และเข้าใจดีว่าการสลับระหว่าง ระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ปลายทางที่มีความแตกต่างกัน อาจส่งผลให้ เกิดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลบัญชี หากคุณยังคงทำสิ่งดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว หากคุณไม่ได้ใช้ บริการบัญชีอีกต่อไป คุณสามารถถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง

1.4 ในการปรับปรุงประสบการณ์และบริการของคุณให้ดียิ่งขึ้น LTGAMES GLOBAL จะให้การอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงบริการบัญชี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ การอัปเกรด การปรับปรุงคุณสมบัติ การพัฒนาบริการใหม่ การเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ฯลฯ) เป็นครั้งคราว และคุณสามารถเลือกที่จะอัปเดตเวอร์ชันที่เกี่ยวข้องตาม ความต้องการของคุณ หลังจากอัปเดตบริการบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมด LTGAMES GLOBAL จะแจ้งให้คุณทราบตามวิธีที่เหมาะสม (รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะการแจ้งเตือนของระบบ ประกาศ ข้อความเว็บไซต์ ฯลฯ) หากเป็นไปได้ ซึ่งคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะยอมรับเวอร์ชันการอัปเดต หากคุณเลือกที่จะไม่อัปเดต ฟังก์ชันบางอย่างของบริการบัญชีจะถูกจำกัด หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.5 คุณเข้าใจดีว่าการใช้บริการบัญชีจำเป็น ต้องมีการจัดเตรียม อุปกรณ์ปลายทางที่มีความเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งานบริการบัญชีได้เต็มรูปแบบ คุณอาจต้องเชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ปลายทาง และคุณเข้าใจดีว่าคุณต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เรื่องนี้ (เช่น ค่าธรรมเนียมข้อมูล)

1.6 หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการต่าง ๆ ของ LTGAMES GLOBAL โดยใช้บัญชี LTGAMES GLOBAL ฯลฯ ในกรณีที่ลืม หรือทำรหัสผ่านหาย โปรดพยายามดึงรหัสผ่านด้วยการผูกบัญชีกับ โทรศัพท์มือถือและตรวจสอบกล่องจดหมายที่ทำการผูกบัญชีไว้ทันที หากคุณไม่สามารถกู้คืนได้ ให้คุณรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของรหัสผ่าน ที่ดึงมาได้โดยเร็วที่สุด โดยการติดต่อขอข้อมูลจากฝ่ายบริการลูกค้า อย่างเป็นทางการของ LTGAMES GLOBAL เพื่อดำเนินการ LTGAMES GLOBAL จะมีเจ้าหน้าที่พิเศษสำหรับคุณเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ

1.7 สิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้ ยังคงสงวนไว้โดย LTAMES GLOBAL และคุณต้องได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษรจาก LTGAMES GLOBAL แยกต่างหากก่อนใช้สิทธิ์ ดังกล่าว และความล้มเหลวในการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของ LTGAMES GLOBAL จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว

2. หมายเลขบัญชี

2.1 ในการรับประสบการณ์การบริการบัญชีที่สอดคล้องกัน คุณสามารถเลือกลงทะเบียนบัญชีบริการของ LTGAMES GLOBAL ได้ตามความสมัครใจ โดยทั่วไปแล้ว ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงทะเบียนกับ LTGAMES GLOBAL สำหรับบัญชี สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้บริการเกม ของคุณโดยตรง เมื่อลงทะเบียนใช้บัญชี LTAMES GLOBAL ไม่แนะนำ ให้คุณใช้ชื่อจริงและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เป็นชื่อเล่นของเกม ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ในขณะเดียวกัน เนื่องจาก ข้อบังคับทางกฎหมาย LTGAMES GLOBAL จะไม่รวบรวมข้อมูลชื่อจริง ของคุณ และไม่อาจยืนยันข้อมูลชื่อจริงของคุณได้

2.2 คุณเข้าใจดีและให้สัญญาว่าข้อมูลบัญชีที่คุณตั้งไว้ จะไม่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในพื้นที่ที่ออกและกฎที่เกี่ยวข้องของ LTGAMES GLOBAL และจะไม่ละเมิดผลประโยชน์ของพื้นที่ที่ออก ทำลายสิทธิอันชอบธรรมและผลประโยชน์ของพลเมืองอื่น ทำร้ายศีลธรรม ชื่อเล่นบัญชีของคุณ ตัวตนจำลอง และข้อมูลอื่น ๆ และไม่มีข้อมูล ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องที่อาจปรากฏในข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ และห้ามเปิดบัญชีในนามของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ชื่อของบุคคลอื่น ชื่อ ขนาดตัวอักษร ตัวตนจำลอง ฯลฯ อย่างไม่ถูกต้อง) เพื่อทำให้เกิดความสับสน และไม่ อนุญาตให้มีการลงทะเบียนบัญชีที่เป็นอันตราย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทะเบียนบ่อยครั้ง การลงทะเบียนบัญชีเป็นชุด ฯลฯ) LTAMES GLOBAL ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลที่คุณส่งมา

2.3 บัญชีของคุณถูกจำกัดให้ใช้งานด้วยตัวคุณเอง หากไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LTGAMES GLOBAL ห้ามมอบให้ ให้ยืม ให้เช่า โอน ขาย หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีในรูปแบบใด ๆ มิฉะนั้นผลทางกฎหมายและความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากจะต้องตกเป็น ภาระของคุณ บัญชีคือเครื่องหมายที่ LTGAMES GLOBAL อนุญาตให้คุณ ใช้เข้าสู่ระบบและใช้บริการบัญชีตามข้อตกลงนี้ และเป็นเจ้าของโดย LTGAMES GLOBAL หาก LTAMES GLOBAL พบหรือมีเหตุอันควร เชื่อว่าผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ลงทะเบียนเริ่มต้นของบัญชี เพื่อความปลอดภัยของ บัญชี LTGAMES GLOBAL มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติการให้บริการกับบัญชี ที่ลงทะเบียนไว้หรือยกเลิกบัญชีได้ทันที

2.3 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย และเก็บข้อมูลบัญชีส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ และรับผิดชอบทาง กฎหมายอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมที่คุณทำในนามของบัญชีที่ลงทะเบียน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดทางกฎหมายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การซื้อการจอง การชำระเงิน และ การดำเนินการอื่น ๆ ที่คุณดำเนินการกับบริการบัญชี คุณควรให้ ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยของบัญชีของคุณ และคุณควรแจ้ง LTGAMES GLOBAL ทันทีหากพบว่ามีบุคคลอื่นกำลัง ใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีปัญหาการละเมิด ความปลอดภัยอื่น ๆ เกิดขึ้น

2.4 หากบัญชีของคุณสูญหาย คุณสามารถขอกู้คืนบัญชีของคุณ ได้ทันที โดยทำตามช่องทางอุทธรณ์ของ LTGAMES GLOBAL คุณเข้าใจ และรับทราบว่ากลไกการกู้คืนบัญชีของ LTGAMES GLOBAL เพียงแค่ ต้องระบุว่าข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มอุทธรณ์นั้น สอดคล้องกับข้อมูลที่ ระบบบันทึกเท่านั้น และไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ร้องเรียนเป็นผู้ใช้บัญชีจริง ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ LTAMES GLOBAL ขอเตือนว่าข้อมูลบัญชีของคุณ ควรถูกเก็บไว้ให้ปลอดภัย เมื่อคุณใช้งานเสร็จแล้ว คุณควรออกจากระบบ อย่างปลอดภัย หากคุณสูญเสียหมายเลขที่ถูกขโมย เนื่องจากการจัดเก็บ ที่ไม่เหมาะสมของคุณหรือปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบ ของคุณ

2.5 หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัญชีและเข้าสู่ระบบ คุณสามารถเรียกดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งด้วยตัวคุณเองผ่านช่องทางการบริการลูกค้า คุณสามารถสมัครยกเลิกบัญชีได้เช่นกัน โดย LTAMES GLOBAL จะช่วยคุณในการยกเลิกบัญชีของคุณหลังจาก เสร็จสิ้นการยืนยันตัวตนส่วนบุคคล สถานะความปลอดภัย ข้อมูลอุปกรณ์ ฯลฯ ตามสมควรและจำเป็น และกำจัดข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ โดยการลบ ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตน หรือลบการระบุตัวตนตาม ความต้องการของคุณ เว้นแต่กฎหมายและข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็น อย่างอื่น

2.6 LTAMES GLOBAL จะดำเนินการเพื่อระงับการเข้าสู่ระบบ และการใช้บัญชีของคุณตามที่คุณบอกกล่าว และ LTGAMES GLOBAL มีสิทธิ์ขอให้คุณมอบและตรวจสอบข้อมูลระบุตัวบุคคลที่ถูกต้องในบัญชี หรือหลักฐานของข้อมูลประจำตัวที่ลงทะเบียนเดียวกันนี้ LTAMES GLOBAL จะดำเนินการเพื่อระงับการเข้าสู่ระบบ และการใช้บัญชีของคุณ ตามคำขอของคุณหรือตามความเหมาะสมที่จะใช้มาตรการในการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งคุณให้ไว้นั้นสอดคล้องกับข้อมูลประจำตัวที่ลงทะเบียนไว้ คุณหรือผู้ใช้รายอื่นจะต้องรับผิดชอบ ต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามคำขอ ของคุณ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลหรือหลักฐานที่สามารถระบุตัวบุคคล ที่ถูกต้องได้ หรือหากข้อมูลระบุตัวบุคคลที่ถูกต้องหรือหลักฐานที่คุณให้ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลประจำตัวที่ลงทะเบียน LTAMES GLOBAL ขอ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอข้างต้นของคุณ หากคุณเกิดความสูญเสียใด ๆ คุณจะต้องเป็นผู้แบกรับความสูญเสียด้วยตัวเอง

2.7 หากต้องการยุติการใช้บริการบัญชี LTGAMES GLOBAL คุณสามารถสมัครเพื่อยกเลิกบัญชี LTGAMES GLOBAL ของคุณได้ โปรดดูคำแนะนำที่หน้าเพจอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ LTGAMES GLOBAL สำหรับขั้นตอนการสมัครโดยเฉพาะ:

(1) คุณสามารถสมัครเพื่อยกเลิกบัญชีของคุณเองเท่านั้น และดำเนินการยกเลิกตามขั้นตอนของ LTGAMES GLOBAL

(2) คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณในช่วงก่อนที่จะ ยกเลิกบัญชีและระหว่างการใช้บริการ LTGAMES GLOBAL ของคุณ

(3) บัญชีและเนื้อหาในบัญชีของคุณต้องไม่ถูกสงสัยว่าผิด หรือละเมิดกฎหมาย

(4) หลังจากยกเลิกสำเร็จ ข้อมูลบัญชี ข้อมูลบัตรที่ระบุตัวบุคคล บันทึกการทำธุรกรรม สิทธิ์ในบัญชี ฯลฯ จะถูกล้างและไม่สามารถกู้คืนหรือให้ใหม่ได้ LTAMES GLOBAL ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณอีกต่อไป

2.8 คุณเข้าใจและเห็นด้วยว่าในการใช้ทรัพยากรบัญชีอย่างเต็มที่ LTGAMES GLOBAL มีสิทธิ์ใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การกู้คืนบัญชีของคุณ การลบข้อมูลเกมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ เป็นครั้งแรกหลังจากการลงทะเบียน หรือไม่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ นานกว่า 12 เดือนติดต่อกัน

ข้อ 8 การป้องกันและการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้

1. LTAMES GLOBAL เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับมาอย่างสมเหตุสมผลโดยเป็นความลับอย่างเคร่งครัด เมื่อยอมรับบริการของ LTGAMES GLOBAL หรือพันธมิตร คุณเข้าใจ และตกลงที่จะยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ LTGAMES GLOBAL (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบายความเป็นส่วนตัว") ที่เผยแพร่โดย LTGAMES GLOBAL เช่นกัน นโยบายความเป็นส่วนตัวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกต้องของข้อตกลงนี้ และมีผล ทางกฎหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงนี้ เมื่อ LTAMES GLOBAL ขอให้คุณให้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณ จะต้องเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคุณอย่างชัดเจน และในลักษณะที่ มองเห็นได้ง่าย และใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ

ข้อ 9 สิทธิ์และหน้าที่ของ LTGAMES GLOBAL

1. LTAMES GLOBAL เห็นด้วยที่จะให้บริการเกมแก่คุณผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตบนมือถือตามข้อตกลงนี้

2. LTAMES GLOBAL จะเก็บบันทึกการเติมเงินของคุณนับจากวันที่คุณ เติมเงินครั้งล่าสุดเป็นเวลา 180 วัน

3. คุณมีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจาก LTGAMES GLOBAL เพื่อเรียกดู ข้อมูลบันทึกการเติมเงินและบันทึกการโอน LTAMES GLOBAL จะกำหนด ให้คุณต้องให้และตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับข้อมูลการทำธุรกรรมของคุณ และ LTAMES GLOBAL จะมอบความช่วยเหลือ จากการให้ข้อมูลระบุตัวตนที่ถูกต้องที่คุณให้ เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลระบุ ตัวตนที่ถูกต้องที่คุณให้นั้นสอดคล้องกับข้อมูลระบุตัวตนที่ลงทะเบียนไว้

4. คุณเข้าใจและเห็นด้วยว่า LTGAMES GLOBAL หรือบุคคล ภายนอกที่ให้ความร่วมมืออาจให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่คุณ เช่น กิจกรรมของ เกมและข้อมูลโปรโมชันผ่านอีเมล ประกาศในเกม และช่องทางอื่น ๆ ตามข้อมูลของคุณ

5. คุณเห็นด้วยในการใช้ข้อมูลการตรวจสอบในโปรแกรมเกม และข้อมูลที่ เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บไว้เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินว่าคุณได้ใช้โปรแกรมปลั๊กอิน สคริปต์ และวิธีการอื่น ๆ เพื่อดำเนินการเกมที่ไม่เหมาะสมและการกระทำที่ ผิดกฎหมายหรือไม่ เช่น การโกงเกม

ข้อ 10 สิทธิ์และภาระผูกพันของคุณ

1. คุณควรติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะอุปกรณ์สมาร์ตมือถือ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต) เราเตอร์ไร้สาย หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ จำเป็นอื่น ๆ

2. คุณต้องรับผิดชอบค่าโทรศัพท์และค่าธรรมเนียมการใช้เครือข่ายที่ เกี่ยวข้องกับบริการนี้โดยการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต

3. คุณควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศ หรือภูมิภาคของคุณอย่างพึงมีสติสัมปชัญญะ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ อนุสัญญาเกม และกฎระเบียบ และระบบอื่น ๆ ที่เผยแพร่โดย LTGAMES GLOBAL (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงื่อนไขในการให้บริการของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขในการให้บริการในพื้นที่ บริการลูกค้า และกฎระเบียบที่เผยแพร่โดย LTGAMES GLOBAL บนเว็บไซต์ อย่างเป็นทางการ ฯลฯ)

4. คุณรับทราบและรับประกันว่าคุณจะไม่ใช้ หรือพยายามใช้มาตรการ ห้ามใด ๆ ดังต่อไปนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ไม่ว่าจะแสวงหาผลกำไร หรือไม่ก็ตาม) หรือมีส่วนร่วมในการประพฤติผิดใด ๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้อง กับบริการหรือเกมใด ๆ ของ LTGAMES GLOBAL:

4.1 ข้อกำหนดการใช้งานของผู้ใช้

4.1.1 นอกเหนือจากการใช้บริการบัญชีตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ คุณจะ ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ LTGAMES GLOBAL หรือมี ส่วนร่วมในการกระทำอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อสิทธิ์และ ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลภายนอก

4.1.2 คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการบัญชีและจะไม่ใช้บริการบัญชีเพื่อ กระทำการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำดังต่อไปนี้:

• ฝ่าฝืนหลักการพื้นฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของพื้นที่ที่ออก

• เป็นภัยต่อความสามัคคี อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนของพื้นที่ ที่ออก

• เปิดเผยความลับของภูมิภาคที่ออก เป็นภัยต่อความมั่นคงของภูมิภาค ที่ออก หรือทำลายศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของภูมิภาคที่ออก

• ปลุกระดมความเกลียดชังทางชาติพันธุ์หรือการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ บ่อนทำลายความสามัคคีของชาติ หรือการละเมิดประเพณีและวัฒนธรรม ของชาติ

• เผยแพร่ลัทธิและความเชื่อที่ผิด ๆ

• เผยแพร่ข่าวลือ ทำลายระเบียบสังคม และบ่อนทำลายเสถียรภาพทาง สังคม

• ส่งเสริมเรื่องลามกอนาจาร ภาพอนาจาร การพนัน ความรุนแรง หรือ สนับสนุนการก่ออาชญากรรม

• สบประมาทหรือดูหมิ่นผู้อื่น ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วย กฎหมายของผู้อื่น

• ขัดกับศีลธรรมอันดีทางสังคม

• เนื้อหาอื่น ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบการบริหาร และข้อบังคับ ของพื้นที่ที่กระจาย

4.1.3 เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษรจาก LTGAMES GLOBAL ล่วงหน้า คุณจะไม่บันทึก สตรีมสด หรือเผยแพร่เนื้อหาในบัญชีให้ผู้อื่นทราบไม่ว่าในทางใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกเพื่อการออกอากาศทางเว็บ การเผยแพร่ ฯลฯ) ในขั้นตอนการใช้บริการบัญชี และคุณจะไม่ใช้หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นภัย ต่อความปลอดภัยเครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับบริการบัญชี ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

• กิจกรรมที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยของเครือข่าย เช่น การบุกรุกอย่าง ผิดกฎหมาย พยายามแทรกแซงหรือรบกวนเครือข่ายบริการบัญชี ขัดขวาง การทำงานปกติของเครือข่าย ขโมยข้อมูลเครือข่าย และจงใจเผยแพร่โปรแกรม หรือไวรัสที่เป็นอันตราย

• พยายามสอบสวน สแกน ทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายที่รองรับ การทำงานของบริการบัญชี หรือกระทำการอย่างอื่นที่บ่อนทำลายความปลอดภัย ของเครือข่าย

• คัดลอก แก้ไข เพิ่ม ลบ เชื่อมต่อหรือสร้างงานลอกเลียนแบบของข้อมูลที่ ปล่อยลงในหน่วยความจำเทอร์มินัลใด ๆ ระหว่างการทำงานของบริการบัญชี ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมและเซิร์ฟเวอร์ในช่วงการทำงานของซอฟต์แวร์และข้อมูลระบบที่จำเป็นสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์

• ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ รวบรวม หรือพยายามค้นหา ซอร์สโค้ดของแอปพลิเคชันบริการบัญชี

• การลงทะเบียนบัญชีที่เป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ การลงทะเบียนบัญชีบ่อย ๆ และเป็นกลุ่ม

• ฉ้อฉลโดยเจตนาในการใช้ข้อมูลของผู้อื่นเพื่อลงทะเบียนบัญชีของตนเอง

• การขโมยหรือขโมยบัญชีชุมชนของผู้อื่น ฯลฯ

• จัดเตรียมโปรแกรมและเครื่องมือที่ออกแบบมา เพื่อมีส่วนร่วมในการ บุกรุกเครือข่ายโดยเฉพาะ รบกวนการทำงานปกติของเครือข่ายและมาตรการ ป้องกัน ขโมยข้อมูลเครือข่ายและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่อความปลอดภัย ของเครือข่าย

• รู้เห็นว่าผู้อื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ของเครือข่าย ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมการโฆษณา การชำระเงิน และทำข้อตกลง และความช่วยเหลืออื่น ๆ แก่พวกเขา

• ใช้บริการบัญชีผ่านซอฟต์แวร์ ปลั๊กอิน และระบบของบุคคลภายนอกที่ ไม่ได้ถูกพัฒนาและได้รับอนุญาตจาก LTGAMES GLOBAL หรือผลิต เผยแพร่ หรือกระจายซอฟต์แวร์ ปลั๊กอิน และระบบที่ไม่ได้รับการพัฒนาและการอนุญาต จาก LTGAMES GLOBAL (คุณเห็นด้วยที่จะใช้ข้อมูลการตรวจสอบและ ประสิทธิภาพการทำงานที่ผิดปกติในโปรแกรมบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าคุณ ใช้ปลั๊กอินที่ผิดกฎหมายหรือใช้วิธีการอื่น ๆ หรือไม่)

• ส่งสแปม อีเมล หรือใช้บัญชีของคุณสำหรับช่วยผู้อื่น ทำการส่งสแปมหรืออีเมล

• โพสต์หรือแสดงข้อความ เสียง วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ละเมิด ข้อกำหนดในข้อ 4.1.2 ข้างต้นหรือแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตั้งชื่อบัญชี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพอนาจาร ความรุนแรง ความหยาบคาย การก่อการร้าย ความโหดเหี้ยม และเนื้อหาหรือไวรัสอื่น ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบ ศีลธรรมทางสังคม หรือขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันยอดเยี่ยมของชาติ

• ได้รับหรือรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขการสื่อสาร และหมายเลขบัตรประจำตัวของผู้ใช้อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

• แก้ไขหรือซ่อนเร้นชื่อบริการ โลโก้บริษัท เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บริการบัญชีของ LTGAMES GLOBAL

• ปลุกปั่นหรือทำธุรกรรมส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบริการบัญชี เติมเงินอย่าง ผิดกฎหมาย จัดหาหรือจ้างผู้อื่นเพื่อให้บริการบัญชี (เช่น “เล่นเพื่อเงิน” “อบรม” และบริการอื่น ๆ) หรือเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรม โฆษณาแบบกระจาย หรือ การกระทำอื่น ๆ ของการใช้บริการบัญชีเพื่อรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

• โจมตี แฮ็กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์และ/หรือเซิร์ฟเวอร์บัญชีของ LTGAMES GLOBAL หรือสร้างภาระหนักให้แก่เซิร์ฟเวอร์บัญชี โดยการเข้าสู่ระบบหรือ พยายามเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ ด้วยความถี่สูงที่เกินข้อกำหนดการเข้าสู่ระบบของ ผู้ใช้ปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

• สร้างมิเรอร์ไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการบัญชี หรือถ่ายสแนปชอตของ หน้าเว็บ หรือใช้เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการที่เหมือนกันหรือคล้ายกันทุกประการ กับบริการบัญชีแก่ผู้อื่น

• แยกส่วนในบริการบัญชีเพื่อการใช้งานแยกต่างหาก หรือใช้งานอย่างอื่น โดยไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้

• การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ ข้อตกลงนี้ กฎที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของ LTGAMES GLOBAL หรือการกระทำอื่นที่ถือว่าไม่เหมาะสมในอุตสาหกรรม และละเมิดสิทธิ์ที่ถูกต้องและผลประโยชน์ของผู้อื่น

4.1.4 เมื่อลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการของ LTGAMES GLOBAL ด้วยบัญชีและรหัสผ่านของ LTGAMES GLOBAL ที่ได้รับภายใต้ ข้อตกลงนี้ คุณต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกับเว็บไซต์ LTGAMES GLOBAL หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการบริการและ กฎการใช้งาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบอนุญาตและข้อตกลงผู้ใช้ LTGAMES GLOBAL เป็นต้น คุณสามารถเข้าสู่ระบบของแต่ละบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ ของ LTGAMES GLOBAL ผ่านรหัสผ่านของบัญชี LTGAMES GLOBAL ของคุณ และเมื่อคุณใช้บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์แต่ละรายการของ LTGAMES GLOBAL การใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของบริการเดียว และ/หรือผลิตภัณฑ์นั้น จะถือ เป็นข้อกำหนดในการให้บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ LTGAMES GLOBAL ยอมรับข้อตกลง รหัสผู้ใช้ ข้อบังคับของผู้เล่น กฎของเกม ประกาศเกี่ยวกับเกม และประกาศที่ออกในแต่ละบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์

4.2 ข้อมูลจำเพาะของเนื้อหาข้อมูล

4.2.1 เนื้อหาที่คุณแสดงความคิดเห็น เผยแพร่ และกระจายในบริการบัญชี จะต้องปฏิบัติตามอย่างมีสติสัมปชัญญะในข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศีลธรรมทางสังคม ระบบ สังคมของพื้นที่กระจาย ผลประโยชน์ของภูมิภาคที่ออก สิทธิ์โดยชอบธรรม และ ผลประโยชน์ของประชาชน ศีลธรรม และความถูกต้องของข้อมูล

4.2.2 คุณเห็นด้วยและตกลงที่จะไม่ผลิต คัดลอก เผยแพร่หรือกระจาย เนื้อหาข้อมูลต่อไปนี้:

• คัดค้านหลักการพื้นฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของภูมิภาคที่ออก เป็นภัยต่อความมั่นคง ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของภูมิภาคที่ออก การเปิดเผย ความลับของภูมิภาคที่ออก ปลุกปั่นการโค่นล้มอำนาจทางการเมืองของภูมิภาค ที่ออก ล้มล้างระบบสังคมของภูมิภาคที่ออก ยุยงให้แตกแยกดินแดนออก และ บ่อนทำลายความสามัคคีของภูมิภาคที่ออก

• แพร่ข่าวการก่อการร้าย ลัทธิหัวรุนแรง ความเกลียดชังทางชาติพันธุ์ การเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ การบ่อนทำลายความสามัคคีของชาติ การบ่อน ทำลายนโยบายทางศาสนาระดับภูมิภาค และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับลัทธิและ ความเกรงกลัวต่อระบบศักดินา

• การปลอมและเผยแพร่ข้อมูลที่ขัดขวางคำสั่งของตลาดการเงิน รวมถึงข้อมูลเท็จอื่น ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของตลาดและเศรษฐกิจ

• การปลอมและเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ทำลายระเบียบสังคมในสถานการณ์ ที่เป็นอันตราย สถานการณ์โรคระบาด สถานการณ์ด้านความมั่นคง ภัยธรรมชาติ ความปลอดภัยในการผลิต ความปลอดภัยของอาหารและยา และด้านอื่น ๆ

• การปลอมแปลงหรือเผยแพร่ข้อมูลในนามสถาบันระดับภูมิภาค กลุ่มทางสังคม พนักงาน หรือนิติบุคคลอื่น ๆ หรือข้อมูลที่เผยแพร่ในนามผู้อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่ออาชญากรรมหรือนำไปก่ออาชญากรรม

• เผยแพร่ข้อมูลที่ปลุกระดมให้เกิดการชุมนุม สมาคม ขบวนการ สาธิตโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือความผิดปกติอื่น ๆ ในการจัดการสังคมหรือบ่อนทำลาย ความมั่นคงทางสังคม

• เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภาพอนาจาร ความรุนแรง การพนัน การฆาตกรรม การก่อการร้าย ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการปลุกปั่นให้ก่ออาชญากรรม ชี้แนะ วิธีการและการก่ออาชญากรรม การผลิตหรือการค้าสารต้องห้ามหรือควบคุม การฉ้อโกงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมอื่น ๆ

• ดูถูกหรือดูหมิ่นผู้อื่น ละเมิดชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในทรัพย์สิน ทางปัญญา หรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น ตลอดจน ข้อมูลที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจของผู้เยาว์ และไม่เอื้อต่อ การเจริญเติบโตที่ดีของผู้เยาว์

• ใช้พาดหัวข่าวเกินจริง ข้อมูลที่มีเนื้อหากับชื่อเรื่องไม่สอดคล้องกัน อย่างสิ้นเชิง

• เผยแพร่เรื่องซุบซิบ เรื่องอื้อฉาว พฤติกรรมที่ไม่ดี ฯลฯ

• แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลภัยพิบัติอย่างไม่เหมาะสม เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุครั้งใหญ่ ฯลฯ

• ข้อมูลที่มีการเสียดสีทางเพศ การยั่วยุทางเพศ และการมี ความสัมพันธ์ทางเพศอื่น ๆ

• นำเสนอข้อมูลการหลั่งเลือด น่ากลัว โหดร้าย และไม่น่าสบายใจต่าง ๆ

• ข้อมูลปลุกปั่นให้เกิดการเลือกปฏิบัติในประชากร การเลือกปฏิบัติ ตามภูมิภาค ฯลฯ

• ข้อมูลที่ส่งเสริมเนื้อหาที่หยาบคาย ต่ำช้า สิ่งที่ไม่ควรให้ค่า

• อัปโหลด โพสต์ อีเมล หรือแม้กระทั่งการส่งต่อเนื้อหา (เช่น เอกสารภายใน เอกสารที่เป็นความลับ) ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งต่อ

• อัปโหลด โพสต์ อีเมล หรือแม้กระทั่งการส่งเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า ฯลฯ ของบุคคลใด ๆ

• อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือแม้กระทั่งการส่งจดหมายโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย "สแปม" ฯลฯ

• สะกดรอยตามหรือล่วงละเมิดผู้อื่น

• อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือแม้กระทั่งการส่งข้อมูลเกี่ยวกับ ไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์เก็บถาวร และโปรแกรมที่รบกวน ขัดขวาง หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ

• รบกวนหรือขัดขวางชุมชนเกมของ LTGAMES GLOBAL หรือเซิร์ฟเวอร์ และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการชุมชนเกมของ LTGAMES GLOBAL หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้

• ละเมิดบรรทัดฐานที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอื่น ๆ ของภูมิภาคของ การกระจายที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน ฯลฯ

• การกระทำอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของชุมชน (รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียง: การกลั่นแกล้งทางเครือข่ายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การส่ง รูปภาพของบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก เสียง และวิดีโอ หรือลิงก์เครือข่าย แนะนำผู้ใช้ชุมชนไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอก ฯลฯ)

• ข้อมูลอื่น ๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และความสงบเรียบร้อย ของประชาชนและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ของเครือข่าย หรือรบกวนการทำงานปกติของบริการบัญชี

4.3 คุณรับทราบและเข้าใจว่าในกระบวนการใช้บริการบัญชี อาจมีหรือ ปรากฏขึ้นจากบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ LTAMES GLOBAL รวมถึงการข่มขู่ หมิ่นประมาท น่ารังเกียจ ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมาย (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ของผู้อื่นหรือเนื้อหาหรือพฤติกรรมเชิงลบ ที่คล้ายคลึงกัน เนื้อหาหรือพฤติกรรมข้างต้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ LTGAMES GLOBAL และ LTGAMES GLOBAL จะไม่รับผิดทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากเนื้อหาดังกล่าว

4.4 LTAMES GLOBAL ได้จัดตั้งแพลตฟอร์มการร้องเรียน และการรายงาน สาธารณะ คุณสามารถร้องเรียนไปยัง LTGAMES GLOBAL ได้ในระบบ การร้องเรียนและการรายงานที่เผยแพร่โดย LTGAMES GLOBAL รายงานการ ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทุกประเภท กิจกรรมการเผยแพร่ที่ผิด กฎหมาย ข้อมูลที่ผิดกฎหมายและเป็นภัย ตลอดจนเนื้อหาอื่น ๆ ซึ่ง LTGAMES GLOBAL จะประมวลผลและดำเนินการตามการร้องเรียนและรายงานของคุณใน ทันที

4.5 หากอ้างอิงจากการร้องเรียน รายงานสาธารณะ และตรวจสอบโดย LTGAMES GLOBAL คุณพบว่ามีข้อ 4.1 และ 4.2 ที่กล่าวถึงข้างต้นและ การกระทำต้องห้ามอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ในกระบวนการใช้บริการบัญชี ซึ่งคุณอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจาก LTGAMES GLOBAL เพื่อใช้มาตรการ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ เช่น คำพูดที่ไม่เหมาะสม ถูกลบ บล็อก หรือห้าม หรือระงับ และมาตรการอื่น ๆ (ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของ LTGAMES GLOBAL โดยเฉพาะ)

หากคุณมีคำถามหรือข้อคัดค้านใด ๆ ต่อมาตรการที่ดำเนินการโดย LTGAMES GLOBAL โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

ข้อ 11: ข้อมูลจำเพาะสำหรับการใช้เนื้อหาข้อมูล

11.1 หากปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LTGAMES GLOBAL คุณต้องไม่ดำเนินการด้วยตนเอง หรืออนุญาต ยินยอม หรือช่วยเหลือ บุคคลภายนอกในการดำเนินการต่อไปนี้กับเนื้อหาข้อมูลในบริการบัญชี:

• คัดลอก อ่าน และใช้เนื้อหาข้อมูลของบริการบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ ทางการค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประชาสัมพันธ์ การเพิ่มจำนวนการอ่าน และการดูหน้าเว็บ

• แก้ไข จัดแจง และจัดการเนื้อหาข้อมูลของบริการบัญชี โดยไม่ได้ รับอนุญาต และแสดงผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่บริการบัญชี

• ใช้วิธีการระบุตัวตนในรูปแบบใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระบุ ตัวตนแบบพิเศษและรหัสพิเศษ เพื่อสร้างการเข้าชม อ่านคำแนะนำ ส่งต่อ การปล้นจี้และผลกระทบอื่น ๆ ต่อเนื้อหาข้อมูลของบริการบัญชีด้วยตนเอง หรือ โดยการช่วยเหลือบุคคลภายนอก

• การกระทำอื่น ๆ ในการได้รับหรือใช้เนื้อหาข้อมูลของบริการบัญชี ที่ผิดกฎหมาย

11.2 ด้วยการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LTGAMES GLOBAL การแบ่งปัน การส่งต่อ ฯลฯ ในเนื้อหาข้อมูลของบริการบัญชีจะต้องเป็นไป ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจับภาพ สถิติ และจำนวนข้อมูลที่อ่านได้ จะถูกห้ามใช้ในรูปแบบใด ๆ เพื่อการขายและใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก LTGAMES GLOBAL หรือเพื่อเปิดเผย จัดหา หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกนำไปใช้ในทางใดทางหนึ่ง

• หน้าบริการบัญชีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด ๆ และไม่ให้กีดขวาง ในทางใดทางหนึ่งด้วยการบล็อก แทรก หน้าต่างป๊อปอัป หรือขัดขวางการแสดง หน้าของบริการบัญชี

• ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาข้อมูลของ บริการบัญชีถูกได้รับโดยบุคคลภายนอกอย่างผิดกฎหมายผ่านรูปแบบใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ "แมงมุม" และโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ

ข้อ 12 มาตรการรับมือ

12.1 หาก LTAMES GLOBAL มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าพฤติกรรมของคุณ ละเมิด หรืออาจจะละเมิดเนื้อหาของข้อตกลงนี้ LTAMES GLOBAL สามารถตัดสิน และใช้มาตรการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์:

(1) คำเตือน: คำเตือนเป็นเพียงแนวทางศึกษาสำหรับผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลง และเป็นแนวทางจัดการการทำงานของเกมตามปกติ

(2) ข้อห้าม: ปิดการสนทนาบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ใช้ที่กระทำผิด บังคับให้ระงับการสนทนาและอัปโหลดฟังก์ชันของบัญชีผู้ใช้ เพื่อให้บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถพูดคุยกับผู้ใช้รายอื่นได้จนกว่าบทลงโทษจะสิ้นสุดหรือถูกยกเลิก

(3) การแช่แข็งชั่วคราว: จำกัดเนื้อหาบริการของผู้ใช้ที่ทำการละเมิด และจำกัดการให้บริการในพื้นที่จนกว่าบทลงโทษจะสิ้นสุดหรือถูกยกเลิก

(4) การแช่แข็งถาวร: จำกัดบัญชีของผู้ใช้ที่กระทำผิด จำกัดฟังก์ชันบริการบางอย่าง หรือจำกัดการใช้อย่างถาวร

(5) การห้ามเข้าสู่ระบบชั่วคราว: บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ที่กระทำผิดจะ ไม่สามารถเข้าสู่หนึ่งหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มระบบบริการ LTGAMES GLOBAL ได้ชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าบทลงโทษจะสิ้นสุดหรือ ถูกยกเลิก

(6) ห้ามเข้าสู่ระบบอย่างถาวร: บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ที่กระทำผิดจะไม่สามารถ เข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการ LTGAMES GLOBAL อย่างถาวร

(7) การระงับบัญชี: การระงับหรือหยุดสิทธิ์อย่างถาวรสำหรับการเข้าสู่ บริการ LTGAMES GLOBAL ในบัญชีผู้ใช้ที่ทำผิดกฎ

(8) การรับผิดชอบทางกฎหมาย: หากการประพฤติผิดของคุณก่อให้เกิด ความเสียหายต่อผู้อื่นหรือ LTGAMES GLOBAL หรือฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ ปัจจุบัน คุณจะต้องรับผิดทางแพ่ง ทางปกครอง หรือทางอาญาตามกฎหมาย

(9) บทลงโทษอื่น ๆ: รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการริบผลประโยชน์ที่ไม่ เหมาะสม (เช่น เกมที่คุณได้รับไอเทมเสมือน ไอเทมเสมือนของแพลตฟอร์ม ผ่านช่องทางที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ) ค่าที่กลับกัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคะแนน ประสบการณ์ ฯลฯ) มาตรการจัดการอื่น ๆ ที่ประกาศผ่านช่องทางที่เหมาะสมโดย LTGAMES GLOBAL ฯลฯ โปรดทราบว่ามาตรการข้างต้นจะทำให้ข้อมูลบัญชี อุปกรณ์ เครื่องมือ และบริการบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดใช้ไม่ได้ชั่วคราวหรือถาวร โปรดใส่ใจกับคำพูดและการกระทำของคุณเอง และพิจารณาจากลักษณะเฉพาะ ของผลิตภัณฑ์ LTGAMES GLOBAL โดย LTGAMES GLOBAL จะไม่รับผิดชอบ ต่อการคืนเงิน หรือค่าชดเชยสำหรับความสูญเสียข้างต้นที่เกิดจากการละเมิด สัญญาของคุณ

12.2 LTGAMES GLOBAL เคารพและปกป้องสิทธิ์ที่ถูกต้องและ ผลประโยชน์ของผู้ใช้และผู้อื่น เช่น สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในชื่อเสียง สิทธิ์ในชื่อ สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และอื่น ๆ คุณรับรองว่าข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง ลิงก์ ฯลฯ ที่อัปโหลดเมื่อใช้บริการบัญชีจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สิน ทางปัญญา สิทธิ์ในชื่อเสียง สิทธิ์ในชื่อ สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์อื่น ๆ ตลอดจนสิทธิ์และผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก มิฉะนั้น LTGAMES GLOBAL ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด หากได้รับแจ้งจากฝ่ายที่มีสิทธิ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง คุณต้องจัดการและยอมรับ ความรับผิดทางกฎหมายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการกล่าวหาสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดของบุคคลที่สาม หาก LTGAMES GLOBAL ประสบความสูญเสีย (รวมถึง ด้านเศรษฐกิจ ค่าความนิยม ฯลฯ) อันเนื่องมาจากการละเมิดของคุณ คุณจะต้อง ชดเชยให้ LTGAMES GLOBAL อย่างครบถ้วน สำหรับการสูญเสียทั้งหมดที่ได้รับ

ข้อ 13 การหยุดชะงัก การระงับ และการยกเลิกบริการ

(1) เพื่อให้การทำงานของเว็บไซต์เกมและเซิร์ฟเวอร์เป็นไปโดยปกติ LTAMES GLOBAL จำเป็นต้องหยุดและบำรุงรักษาเว็บไซต์เกมและเซิร์ฟเวอร์ อย่างสม่ำเสมอ หรือดำเนินการบำรุงรักษาการปิดฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉิน คุณควร เข้าใจถึงการหยุดชะงักและการระงับบริการตามปกติที่เกิดจากสถานการณ์ข้างต้น และ LTGAMES GLOBAL จำเป็นต้องพยายามจำกัดเวลาการหยุดชะงักให้สั้นที่สุด

LTAMES GLOBAL มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือหยุดการบริการทั้งหมด หรือบางส่วนที่เซิร์ฟเวอร์เกมจัดหาให้ในกรณีที่มีสถานการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้:

a. การตรวจสอบปกติหรือการสร้าง อัปเดตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ฯลฯ LTGAMES GLOBAL มีสิทธิ์ระงับบริการ แต่ LTAMES GLOBAL จะดำเนินการบำรุงรักษาและอัปเดตให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

b. เซิร์ฟเวอร์ได้รับความเสียหายและไม่สามารถทำงานตามปกติได้

c. ความล้มเหลวกะทันหันของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

d. ความต่อเนื่องของผู้ให้บริการเครือข่ายหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ       

e. ในกรณีฉุกเฉินตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินและของบุคคลภายนอก     

f. เหตุผลของบุคคลภายนอกหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ       

(2) หากเห็นว่าจำเป็น LTAMES GLOBAL ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกหรือยุติการให้บริการเกมบางส่วน และจะมีการประกาศล่วงหน้าตาม ข้อกำหนดของบทบัญญัติทางกฎหมายในภูมิภาคที่กระจายก่อนทำการยุติ

โดยไม่คำนึงถึงการยุติการให้บริการเกมด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้องใช้ มาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับไอเทมเสมือนของเกมด้วยตัวเอง ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกหรือยุติการใช้บัญชีของคุณ ไอเทมเสมือนจริงของเกม และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 14 คำแนะนำพิเศษของระบบการต่อสู้

บริการเกมบางเกม อาจมีระบบการต่อสู้และคุณสามารถต่อสู้ได้ อย่างอิสระ ในการเชื่อมต่อกับบริการเกมที่มีระบบการต่อสู้ดังกล่าว หากคุณคลิก "ยอมรับ" และติดตั้งซอฟต์แวร์เกมที่เกี่ยวข้อง หรือ ลงทะเบียน เริ่มใช้งาน และ/หรือยังคงใช้ซอฟต์แวร์เกมหรือบริการเกม ที่เกี่ยวข้องต่อไป จะถือว่าคุณเห็นด้วยและยอมรับระบบการต่อสู้ของเกม และจากนั้นจะถือว่าคุณยอมรับพฤติกรรมการต่อสู้ฟรีทั้งหมดในระบบการต่อสู้ของเกม และยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎของเกมต่อสู้ฟรี

ข้อ 15 เหตุสุดวิสัย

LTGAMES GLOBAL จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียของคุณ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เหตุสุดวิสัย หมายถึงเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมที่สมเหตุสมผล คาดไม่ถึง หรือถึงแม้จะคาดถึงแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของ LTAMES GLOBAL ซึ่งเป็นการป้องกันหรือส่งผลกระทบต่อ LTGAMES GLOBAL จากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ข้อตกลงนี้ เหตุสุดวิสัยรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ (เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไต้ฝุ่น พายุฝน สึนามิ ฯลฯ) ความผิดปกติทางสังคม (เช่น การจลาจล การนัดหยุดงาน ความโกลาหล ฯลฯ) และการดำเนินการของรัฐบาล (เช่น การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐบาล ฯลฯ) สาเหตุจากลักษณะของบริการ เครือข่าย เหตุสุดวิสัยยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เหตุการณ์ต่อไปนี้ ความล้มเหลว ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา หรือ ข้อบกพร่องทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ข้อจำกัดความครอบคลุมของ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ไวรัสในอุปกรณ์พกพา การโจมตีของแฮ็กเกอร์ และสถานการณ์ตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ หลีกเลี่ยง และ ผ่านไม่ได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ข้อ 16 ลิงก์และข้อมูลการโฆษณา

ลิงก์ทั้งหมดมีให้บริการโดย LTGAMES GLOBAL บนเว็บไซต์ทางการของ เกม ฟอรัมอย่างเป็นทางการของเกม ซึ่งเกมอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ บุคคล บริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ และวัตถุประสงค์ของ LTGAMES GLOBAL ที่ให้ บริการเว็บไซต์ดังกล่าวคือการอำนวยความสะดวกในการค้นหาของคุณเองเพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการโดย LTGAMES GLOBAL สำหรับ เว็บไซต์ของบุคคล บริษัท หรือองค์กรที่คุณเชื่อมโยง บริการหรือข้อมูล จะไม่มี การรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ทันเวลา หรือความน่าเชื่อถือ ไม่มี การจ้าง การแต่งตั้ง ตัวแทน พันธมิตร หรือความสัมพันธ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ระหว่างบุคคล บริษัท หรือองค์กรเหล่านี้กับ LTGAMES GLOBAL

LTGAMES GLOBAL อาจวางโฆษณาเชิงพาณิชย์หรือข้อมูลส่งเสริม การขายต่าง ๆ บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกม ชุมชนอย่างเป็นทางการของ เกม หรือเกม ข้อมูลการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายเหล่านี้จัดทำและรับผิดชอบ โดยผู้โฆษณาหรือผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ และ LTAMES GLOBAL จัดให้เฉพาะ สื่อที่เผยแพร่เนื้อหาเท่านั้น การทำธุรกรรมของสินค้าหรือบริการที่คุณซื้อผ่านลิงก์ เว็บไซต์หรือโฆษณาดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างคุณและผู้ให้บริการสินค้า หรือ บริการดังกล่าวเท่านั้น และ LTGAMES GLOBAL จะไม่รับผิดชอบ ทางกฎหมายใด ๆ ต่อการทำธุรกรรมระหว่างคุณกับผู้ให้บริการสินค้า หรือบริการดังกล่าว และคุณควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ข้อ 17 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

LTAMES GLOBAL มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ ข้อตกลงนี้ เมื่อมีความจำเป็น โปรดตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณ LTAMES GLOBAL จะประกาศล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ จดหมายของเว็บไซต์ ฯลฯ หากคุณยังคงใช้บริการ ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับเนื้อหาที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่เห็นด้วยกับปรับปรุงเนื้อหา คุณจะต้องถอนการติดตั้ง ซอฟต์แวร์เกมและหยุดใช้บริการเกม

ข้อ 18 ข้อมูลเกม

ข้อมูลใด ๆ ที่สร้างขึ้นระหว่างการเข้าร่วมในเกมและเก็บไว้ใน เซิร์ฟเวอร์ LTGAMES GLOBAL ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลบัญชี ข้อมูลตัวละคร ข้อมูลระดับและข้อมูลไอเทมเสมือนจริง เป็นต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์เกม และเป็นเจ้าของและจัดการโดย LTGAMES GLOBAL (รวมถึงการลบ ฯลฯ) คุณมีสิทธิ์ในการแก้ไข ส่งต่อ ลบ ฯลฯ ของข้อมูลบัญชีและข้อมูลของคุณผ่านช่องทางที่ถูกต้องตาม กฎหมายภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามกฎของเกม

ข้อ 19 ประกาศทั้งหมด

ประกาศต่าง ๆ ที่ส่งถึงคุณโดย LTGAMES GLOBAL อาจส่งผ่านประกาศ อีเมล และรูปแบบอื่น ๆ ภายในเกม เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกม ชุมชน อย่างเป็นทางการ และหน้าอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน คุณยอมรับว่า LTGAMES GLOBAL อาจส่งข้อมูลเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ ฯลฯ

ข้อ 20 ข้อตกลงอื่น ๆ

1. ชื่อของข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงนี้กำหนดขึ้น เพื่อความสะดวก ในการอ่าน ไม่มีความหมายที่แท้จริงในตัวมันเอง ไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐาน สำหรับการตีความข้อตกลงนี้และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2. หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือบางส่วนหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จากเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดที่เหลือ ของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลในการใช้บังคับและบังคับใช้ได้

3. การก่อร่าง การดำเนินการ การตีความ และการระงับข้อพิพาทในข้อตกลง นี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง จีน และจะอยู่ภายใต้การขัดกันกับ กฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมด

4. หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ขึ้นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับ เนื้อหาในข้อตกลงนี้หรือการนำไปปฏิบัติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาหรือ ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ๆ) ทั้งสองฝ่ายจะต้อง แก้ไขด้วยการปรึกษาหารือฉันมิตร หากการเจรจาล้มเหลว คู่สัญญาตกลงที่จะ ยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลของ HKI AC (Hong Kong International Arbitration Center)

5. LTAMES GLOBAL จะอัปเดตข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตาม การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ทางเทคนิค และเชิงพาณิชย์ เมื่อ LTGAMES GLOBAL อัปเดตข้อตกลงนี้ LTGAMES GLOBAL จะแจ้งให้คุณทราบในลักษณะ ที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ภายหลัง การอัปเดตข้อตกลงนี้ LTGAMES GLOBAL จะออกข้อตกลงเวอร์ชันล่าสุดใน บริการบัญชี คุณสามารถเรียนรู้ว่าข้อตกลงนี้ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อใด ผ่านหัวข้อ "อัปเดตล่าสุดเมื่อ" บนหัวข้อแรกในข้อตกลงนี้

6. ความล้มเหลวในนำไปใช้ของ LTAMES GLOBAL ความล้มเหลวใน การใช้หรือใช้ข้อตกลงนี้อย่างเต็มรูปแบบหรือสิทธิ์ที่ได้รับตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว และไม่กระทบต่อการใช้สิทธิ์ดังกล่าวของ LTGAMES GLOBAL ในอนาคต

LTGAMES GLOBAL